про компанію

 

Нашою метою є надання послуги бездоганної якості, уважне ставлення до кожного клієнта наш пріоритет.

Обравши нас, Ви обрали надійного партнера з багатим досвідом роботи на ринку сертифікації персоналу, зі стійкою позитивною динамікою розвитку.

 

Орган  сертифікації персоналу «Персонал-експерт» заснований в 2013 році, в цьому ж році отримав атестат  акредитації в Національному агентстві України з акредитації відповідно до вимог ISO/IEC 17024:2012 «Загальні вимоги до органів з сертифікації персоналу» в сфері:  «Сертифікація персоналу в сфері дії технічних регламентів».

ОСП «Персонал-експерт» пропонує послуги з сертифікації персоналу. Це порівняно нова, однак загальновизнана  в світі послуга, яка динамічно  розвивається, що дозволить персоналу отримати офіційне, неупереджене та незалежне визнання його професійної компетентності, органам з оцінки відповідності  підтвердити кваліфікацію співробітників, тим самим підвищити конкурентоспроможність компанії.

Процес сертифікації включає в себе аналіз та перевірку відповідності кандидата вимогам щодо базової освіти і досвіду роботи, теоретичної підготовки та практичних навичок.

Сертифікація персоналу  поширюється на фахівців (в  тому числі експертів, аудиторів, головних аудиторів) з оцінки відповідності продукції  за технічними регламентами (директивами).

Сертифікація персоналу в нашому органі дає:

 • можливість отримати незалежну оцінку якості підготовки, рівня компетентності, професійної  придатності працівників;
 • здійснювати постійний моніторинг компетентності персоналу;
 • формування позитивного іміджу;
 • визнання кваліфікації і компетентності персоналу в межах  інтеграційних процесів світової економіки;
 • забезпечення психологічної комфортності персоналу та їх мотивації.

 

ОСП «Персонал-експерт» сподівається  на плідну співпрацю  з усіма органами з сертифікації продукції, які акредитовані та призначені на оцінку відповідності за технічними регламентами.


 

 

ЗАЯВА ПРО ПОЛІТИКУ У СФЕРІ ЯКОСТІ КЕРІВНИЦТВА ОРГАНУ З СЕРТИФІКАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ

 

Задля забезпечення належної якості, компетентності, неупередженості та конфіденційності органу сертифікації ми запроваджуємо систему управляння якості.

Метою політики у сфері якості органу з сертифікації персоналу   ТОВ “ОС ”ПЕРСОНАЛ-ЕКСПЕРТ” (далі - ОС) є забезпечення проведення  робіт з сертифікації персоналу у відповідності з правилами, процедурами і положеннями нормативних документів, політики НААУ, демонструючи при цьому високий професіоналізм, об'єктивність, неупередженість, для досягнення впевненості всіх зацікавлених сторін в тому, що персонал,  сертифікований ОС, відповідає вимогам відповідних кваліфікацій протягом всього терміну дії виданого сертифіката.

Основні принципи політики ОС персоналу у сфері якості спрямовані на реалізацію вимог стандарту ДСТУ EN ISO/IEC 17024:2014, а саме:

 • неупередженість;
 • компетентність;
 • відповідальність;
 • відкритість;
 • конфіденційність;
 • реагування на апеляції та скарги.

Розуміючи важливість дотримання заявлених принципів під час виконання діяльності з сертифікації персоналу, управління конфліктом інтересів, гарантування об'єктивності прийнятих рішень, керівництво ОС бере на себе такі зобов’язання:

забезпечувати неупередженість та об’єктивність при проведенні робіт з сертифікації;

забезпечувати високий професійний рівень сертифікації персоналу шляхом залучення до екзаменаційної комісії фахівців , які мають відповідний досвід у сфері технічного регулювання, в тому числі, що мають наукові ступені, залучені до розробки технічних регламентів;

діяти справедливо щодо всіх заявників, кандидатів і сертифікованих осіб;

забезпечити ресурси, які необхідні для організації сталого та стабільного функціонування ОС, а саме:

компетентний персонал, достатній за складом, який включає фахівців, що мають відповідну освіту, мають необхідну кваліфікацію та професійний досвід для проведення робіт з сертифікації персоналу відповідно до визначених галузей акредитації ОС;

організаційну структуру, яка забезпечує проведення робіт з сертифікації на високому організаційно-технічному рівні, чіткий розподіл функцій та повноважень між спеціалістами ОС;

актуалізований фонд організаційно-методичних документів з сертифікації, які регламентують вимоги до кандидатів,  що закріплені галузями акредитації;

документовані процедури і форми (бланки) документів, які необхідні для проведення робіт з сертифікації;

технічні ресурси, які включають необхідне обладнання, приміщення та їх інженерне оснащення.

компетентний персонал, достатній за складом, який включає фахівців, що мають відповідну освіту, мають необхідну кваліфікацію та професійний досвід для проведення робіт з сертифікації персоналу відповідно до визначених галузей акредитації ОС;

організаційну структуру, яка забезпечує проведення робіт з сертифікації на високому організаційно-технічному рівні, чіткий розподіл функцій та повноважень між спеціалістами ОС;

актуалізований фонд організаційно-методичних документів з сертифікації, які регламентують вимоги до кандидатів,  що закріплені галузями акредитації;

документовані процедури і форми (бланки) документів, які необхідні для проведення робіт з сертифікації;

технічні ресурси, які включають необхідне обладнання, приміщення та їх інженерне оснащення.

всіляко сприяти проведенню робіт з сертифікації персоналу таким чином, щоб забезпечити виконання вимог ДСТУ EN ISO/IEC 17024:2014та задовольняти вимоги замовників;

не втручатися в поточні справи екзаменаційних комісій;

спрямовувати діяльність персоналу таким чином, щоб не ставити під загрозу довіру до результатів сертифікації;

вживати всіляких заходів для захисту співробітників від будь-якого негативного впливу, який може позначитись на якості їхньої роботи;

сприяти своєчасному виявленню відхилень від системи управління та їх попередженню, а також впровадженню необхідних дій для усунення виявлених невідповідностей;

забезпечувати збереження комерцiйної або професiйної таємниці стосовно конфiденцiйностi iнформацiї отриманої пiд час проведення робіт (як працівниками ОС так і спецiалiстами інших організацій, якi залучаються до сертифікації);

запезпечувати безпеку протягом всього процесу сертифікації (безпека екзаменаційних матеріалів, попередження шахрайства під час іспитів, тощо).